บริษัทสยาม ยูเคเอฟ จำกัด
ได้เริ่มเข้ามาประกอบกิจการที่ประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 เป็นบริษัท ผลิตขนมปังป่น และแป้ง ประกอบอาหารรายแรกของญี่ปุ่นที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย กิจการของบริษัทได้เติบโตอย่างมั่นคงและมีบทบาทสำคัญ ในการพัฒนาการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศไทย สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม สังคม และความต้องการของชาวไทย รวมถึงความร่วมมือของหุ้นส่วนธุรกิจต่างๆทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ประเทศไทยมีบริษัท ในเครือ 2 แห่ง คือ บริษัท ยูไนเต็ดเคียวเอะฟู้ด อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ และ บริษัท สยาม ยูเคเอฟ จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร ปัจจุบันมีบริษัทในเครือรวมในประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น และเวียดนาม มีมากกว่า 15 แห่ง

บริษัท สยาม ยู เค เอฟ จำกัด ผู้ผลิตขนมปังแช่แข็ง (BREAD CRUMB) แบบก้อน , แบบป่น , ขนมปังอบแห้งและแป้งประกอบอาหาร(PREMIX) ผลิตภัณฑ์ มีความแตกต่างในด้าน รสชาติ ,ลักษณะเนื้อสัมผัสโดยคำนึงถึง ความต้องการของลูกค้า และความปลอดภัยของอาหาร สำหรับนำบริโภค ภายใต้ระบบคุณภาพและมาตรฐานการผลิตตามระบบสุขลักษณะการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice GMP) ตามมาตรฐานสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต (HACCP) ตามมาตรฐานของ Codex รับรองระบบ จาก AJA (Thailand)Registrars Ltd accreditation by ACFS. , Halal , (บริษัท ยูไนเต็ดเคียวเอะฟู้ดส์  มีระบบ Kosher รับรอง) ในปัจจุบัน สยาม ยู เค เอฟ จำกัด มีบุคลากร และอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีอันทันสมัย พร้อมสรรพสำหรับการ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 

 

ความเป็นมาของธุรกิจ
บริษัท สยาม ยูเคเอฟ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2539 ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร  เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ขนมปังป่น ป่นสด อบแห้ง และแป้งประกอบอาหาร โดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตให้แก่ผู้ผลิตประเภท Frozen โดยตรง มีทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท โดยมี คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นร่วมด้วย